"Οταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα"

"Οταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα"

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 18 Ιουνίου 2011

To Άγιο Όρος στην Κατοχή

Το 1941 η τριπλή κατοχή σκιάζει την Ελλάδα. Ξεκινά μια σειρά δύσκολων ετών, πείνα, εκτελέσεις και καταστροφή για όλο τον ελληνικό λαό. Μέρος της ελληνικής υπαίθρου αποτελεί και η χερσόνησος του Άθω, το γνωστό Άγιο Όρος, όμως εκεί η κατάσταση είναι διαφορετική.

Την στιγμή που ο Αδόλφος Χίτλερ κατασφάζει και κατακαίει την Ευρώπη, οι Αγιορείτες μοναχοί, άγιοι πρόγονοι του σημερινού Εφραίμ, αποφασίζουν να πάρουν κι αυτοί, πολιτική θέση στο πλευρό της ναζιστικής Γερμανίας. Ακολουθεί το πρώτο συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Αδόλφο Χίτλερ:

"Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.

Εξοχότατε,

Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Αθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν' απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι και αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς και Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και διαδόχους τούτων.

Το Αγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μεν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δε αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών και Κυριάρχων Μονών και πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν και κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των διαδόχων Αυτών.

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι' αλλεπαλλήλων τυπικών και Χρυσοβούλων των ιδρυτών και ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος (882), Ιωάννου Τσιμισκή (972), Κωνσταντίνου Μονομάχου (1046), Στεφάνου Δουσάν (1346) και άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων και των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν και αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων και επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Αθω οθενδήποτε και αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ'; απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων.

Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως και Εθνικότητος, σκοπός και αποστολή καθ' όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή και εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής και κλασσικής φιλολογίας και καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος και η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.

Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν και μακροημέρευσιν επ' αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.

Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως"


Πηγή: Ιστορικόν Διπλωματικόν Αρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αναδημοσίευση: περιοδικόν Ελληνικόν Πάνθεον, τεύχος 13, Ιουνίου-Αυγούστου 2001, σελίδα 18.

Οι Αγιορείτες μοναχοί μάλιστα δεν θα σταματήσουν εκεί. Σύντομα θα αναρτήσουν και πορτραίτο του δικτάτορα στο ρώσικο μοναστήρι στην αίθουσα των πορτραίτων. Εκεί αργότερα θα δειπνήσει και γερμανική αντιπροσωπεία που θα γίνει δεκτή με τιμές από τους μοναχούς. Αργότερα το ίδιο έτος θα αποσταλεί και δεύτερο τηλεγράφημα προς τον Αδόλφο Χίτλερ:


"«Ανοικτή Επιστολή Ιεράς Επιστασίας

Προς την Αυτού Εξοχότητα

Αρχηγόν του Γ΄ Ράιχ

Αδόλφον Χίτλερ

Ημείς οι 20 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των ισάριθμων ιερών μονών των αποτελουσών την Μοναστικήν Πολιτείαν του Αγιωνύμου Όρους Άθω δημοσιεύομεν εις επήκοον πάντων την ανοικτήν ταύτην συγχαρητήριον επιστολήν διά τάς κατά των Σοβιετικών νίκας σας. Καί αγαλλόμενοι κραυγάζομεν εν θαυμασμώ: Έπεσεν το Ζιτομίρ καί εσώθη η Χριστιανοσύνη.

Κύριος ο Θεός κρατύνη την υμετέραν εξουσίαν εις έτη πλείστα.

Οι 20 αντιπρόσωποι της ενιαυσίου συνάξεως των 20 κυριάρχων μονών της Αθωνικής Πολιτείας.
Α΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Λαύρας, Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, Εσφιγμένου.
Β΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, Καρακάλου, Σταυρονικήτα.
Γ΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Ιβήρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου, Σίμωνος Π¨ετρας.
Δ΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Χιλιανδαρίου, Ξηροποτάμου, Αγ. Παύλου, Οσίου Γρηγορίου.
Ε΄ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Αγ. Διονυσίου, Ζωγράφου, Αγ. Παντελεήμονος, Κωνσταμονίτου»."


Γιατί όμως μια τέτοια βιασύνη των μοναχών απέναντι στο πρόσωπο του Χίτλερ; Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι απλή και για να την εντοπίσουμε πρέπει  να κατεβούμε στο βαθύ άδυτο της παρασκηνιακής πολιτικής των αγιορείτικων μονών. Το βουλγαρικό μοναστήρι κατά μιαν ιστορική άποψη επιχειρούσε μέσω της συμμαχίας των Βούλγαρων με την Γερμανία να αποσχίσει την χερσόνησο από την ελληνική επικράτεια. Έτσι με την αποστολή των επιστολών αυτών, οι άλλες μονές επιχειρούσαν να στρέψουν τον γερμανό δικτάτορα προς το μέρος τους. Μια διαφορετική ιστορική άποψη, θεωρεί το γεγονός τμήμα της πάγια πολιτικής των αγιορειτών σε ότι αφορά τους κατακτητές. Η απόλυτη υποτέλεια εξασφάλισε και εξασφαλίζει την ακεραιότητα της θέσης τους και του αμύθητου πλούτου τους. Η ίδια άποψη τονίζει ότι και κατά την τουρκική κατοχή, το Άγιο Όρος παραδόθηκε ολοκληρωτικά και μετά βαΐων και κλάδων στον Τούρκο κατακτητή και έλαβε από αυτόν τεράστιο ποσό για την συνέχιση της λειτουργίας του.

 
Όποια κι αν είναι η ιστορική αλήθεια, ένα παραμένει αδιάψευστο γεγονός: Την στιγμή που ο ελληνικός λαός μάχονταν τον κατακτητή, θυσίαζε τα παιδιά του και δέχονταν βαρύ το τίμημα της ελευθερίας, το Άγιο Όρος παρέθετε δείπνα και συνέχαιρε τον κατακτητή για τις νίκες του στον σοβιετικό λαό.

 
Ας δούμε όμως και ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα, σχετικό με τις σχέσεις των Γερμανών και των μοναχών του Άθω.

Με την κατάρρευση του μετώπου, οι αγιορείτες μοναχοί θεώρησαν σωστό να εξοπλίσουν με τα χρήματα των μονών τους ένα στρατιωτικό σώμα, για την προστασία τους. Το σώμα αυτό που έφερε παραδοσιακή φορεσιά με φουστανέλα, έτυχε της αναγνώρισης και της έγκρισης των τοπικών γερμανικών αρχών, οι οποίες δεσμευτήκαν να το συνδράμουν σε περίπτωση ανάγκης, από την Ιερισσό, στην οποία εδράζονταν μικρή γερμανική δύναμη. Το σώμα αυτό αντικαταστάθηκε από την τακτική χωροφυλακή (υπό την γερμανική διοίκηση πάντα) που απέστειλε, τον Μάιο του 1941, μικρή δύναμη φρουράς στο Άγιο Όρος. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει για μια ακόμη φορά την αγαστή σύμπνοια των μονών του Άγιου Όρους με τους χασάπηδες της Βέρμαχτ.

Είναι όμως ξέχωρα όλα αυτά από την γενικότερη στάση της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ;

Σαφέστατα όχι. Πάμπολλα είναι τα παραδείγματα σύμπνοιας και συνεργασίας της επίσημης ορθοδόξου εκκλησίας με τον Γερμανό κατακτητή. Για να μην μακρηγορήσουμε θα αναφερθούμε μόνο σε μερικά (μιας που θα παραθέσουμε αργότερα άρθρο για το θέμα).

1.      Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ορκίζεται σε μια νύχτα από τους ναζί, και με την σειρά του ορκίζει την κυβέρνηση των Ναζί.
2.      Ο επίσκοπος Ιωαννίνων Σπυρίδων, με επιστολή του στο ποίμνιό του, το προτρέπει να εμπιστεύεται τις γερμανικές αρχές κατοχής και να μην βοηθά τους αντάρτες
3.      Ο επίσκοπος Μεσολογγίου Ιερόθεος, συνεργάτης των ναζί, που με την βοήθειά τους καταλήστευσε το ποίμνιο του και άνοιξε, το 1944, με την βοήθειά τους τον τάφο του προκατόχου του για να του κλέψει την χρυσή ράβδο.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις αυθαιρεσίες και δεν είναι καθόλου μεμονωμένες ή άσχετες από την κατάσταση στο Άγιο Όρος.

Φθάνοντας στο τέλος του άρθρου μας αναρωτιόμαστε: Ποίος ονόμασε την περιοχή αυτή άγια και γιατί;Από την γερμανική επίσκεψη στο Άγιο Όρος


Το πορτραίτο του Αδόλφου


Παράθεση γεύματος στην γερμανική αντιπροσωπεία στο ρώσικο μοναστήρι

Γερμανοί και ιερείς στις Καρυές

Από την γερμανική επίσκεψη στο Άγιο Όρος

Η επιστολή του Σπυρίδωνος

30 σχόλια:

 1. Λυπάμαι αλλά δεν είναι αυτή η ιστορία του Αγίου Όρους στην Κατοχή, παρουσιάζεις μια μονόπλευρα παραποιημένη εκδοχή, με κλισέ φωτογραφίες (που δεν λένε τίποτα), επειδή παρουσιάζεις την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης θα έπρεπε να είσαι προσεκτικότερος.

  Αν θες θα μπορούσες να ψάξεις και για το ΕΑΜικό κίνημα του Αγίου Όρους (που απ ότι φαίνεται έχεις πλήρη άγνοια), καθώς και πως κατάφεραν οι φανατικοί που έστειλε το ΚΚΕ-ΕΑΜ να στρέψουν τους μοναχούς κατά των ακροτήτων τους.

  Καλά θα ήταν να δεις και τι έγινε στο Άγιο Όρος κατά τα Δεκεμβριανά και τον Εμφύλιο......... Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που δεν μπήκες στον κόπο να τα ψάξεις και στάθηκες στην απατηλή επιφάνεια.

  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  http://igaiolos.blogspot.com/2010/07/blog-post_23.html


  ΑΙΟΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για να γνωρίσουν οι αναγνώστες σου και τις ανοησίες και τις ακρότητες του ΔΣΕ στο Άγιο Όρος:

  http://igaiolos.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  ΑΙΟΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα ήθελα να σου αγαπητέ μου ότι διαθέτω και πλήθος άλλων στοιχείων (που εν καιρώ θα δημοσιεύσω) και αφορούν την περίοδο 1940-1950 για το Άγιο Όρος και τα οποία στοιχεία δίνουν μια άλλη εικόνα από αυτή που παρουσιάζεις, είναι πραγματικά εξοργιστικά και γεμάτα φανατισμό αυτά που παρουσιάζεις λείπει δε παντελώς το στοιχείο της ιστορίας πχ

  "Το σώμα αυτό που έφερε παραδοσιακή φορεσιά με φουστανέλα"
  Τι είναι αυτό; Αυτός που το έγραψε αγνοεί πλήρως του τι συμβαίνει στο Άγιο Όρος, ο θεσμός των ΣΕ.Ι.ΜΕΝΗΔΩΝ (των πολιτοφυλάκων του Αγίου Όρους) παρουσιάζεται σαν ταγματασφαλίτες.


  http://htmlimg1.scribdassets.com/6h9ude0vk0wdm6d/images/44-6b8a5c6982.jpg


  Τέλος πάντων αφού γράφονται τα όσο για τον Δαμασκηνό κλπ καταλήγει:

  Φθάνοντας στο τέλος του άρθρου μας αναρωτιόμαστε: Ποίος ονόμασε την περιοχή αυτή άγια και γιατί;


  Λίγη σοβαρότητα;

  ΑΙΟΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γοα να γνωρίζουμε και μερικά πράγματα περί αντίστασης της εκκλησίας (πολύ πριν .....)


  http://igaiolos.blogspot.com/2008/04/a.html

  Όσο αφορά τον Δαμασκηνό ήταν μια προσωπικότητα που την αποδεχόντουσαν όλοι και το ΕΑΜ. Χωρίς να σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε τις μεγάλες αδυναμίες του σαν άνθρωπος.

  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. http://2.bp.blogspot.com/-ha-4agQugPs/TfyTdJHPzqI/AAAAAAAABWM/xr6bFO_zaSA/s400/portreto+xitler.png

  Το πορτραίτο του Αδόλφου

  Γιατί φίλε μου δεν βάζουμε την λογική, είναι δυνατό αυτό το πράγμα να το σερβίρεις σαν ιστορικές αποδείξεις!!!!!!

  Έλεος πια, μιλάμε για την κατοχή, για περιοχή υπό γερμανική κατοχή, πες μου σε ποιό μέρος υπό γερμανική κατοχή δεν υπήρχε η φωτογραφία του Χίτλερ; Αν έμπαιναν και οι ιταλοί θα έβαζαν και τον Μουσολίνι και αν έμπαιναν οι βούλγαροι θα έμπαινε και ο Βόρις (στην Ζωγράφου μπορεί και να είχε μπεί η φωτογραφία του), τι ήθελες δηλαδή ποιανού την φωτογραφία να δεις του Στάλιν; ή του Τσόρτσιλ;

  Εγώ θα έλεγα να το ξαναδεις το δημοσίευμα και τις φωτογραφίες οι οποίες είναι για γέλια κυρίως οι λεζάντες πχ.


  http://3.bp.blogspot.com/-VN9-o9Zga2w/TfyTUqIJaII/AAAAAAAABWI/rNa3CD8xA1E/s400/271810-100.jpg


  Παράθεση γεύματος στην γερμανική αντιπροσωπεία στο ρώσικο μοναστήρι

  Μα φίλε μου όποιος πάει στο Άγιο Όρος του παραθέτουν τράπεζα, εσύ αυτό το βρίσκεις σαν στοιχείο συνεργασίας των μοναχών με τους ΝΑΖΙ; Και να μη ήθελαν (που τους απαγορεύεται από τις παραδόσεις τους κάτι τέτοιο) μπορούσαν να μη παραθέσουν τράπεζα στους γερμανούς; Τι φανατισμός είναι αυτός; Τι σχέση έχουν αυτά με την ιστορία;

  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καταρχήν θα απαντήσω μια φορά και για όλα οχι με 500 ποστς

  1) Ο Δαμασκηνός ήταν κατοχικός αρχιεπισκοπος που ορκίστηκε σε μια νυχτα καθώς ο προκάτοχός του αρνήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου. Αυτό στην καθομιλουμένη ονομάζεται προδοσία. Αργότερα ο ίδιος ανέλαβε και τα ινία της χώρας ως αντιβασιλέας κατά τα τρομερά γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944 και την Λευκή τρομοκρατία του 45-46. Αν δεν σου λέει κάτι αυτό δεν ξέρω τι πρέπει να σου πω. Επιπροσθέτως θυμάμαι να αποκαλούνται προδότες οι ορκίσαντες την Χούντα, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ Ο ΟΡΚΙΣΑΣΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ???

  2) Τα περί ΔΣΕ στο Άγιο Όρος τα έχω δει και στο σαιτ του Αγίου Όρους όπου συγγραφέας είσαι εσυ !!! Εκεί λοιπόν από πηγές γιοκ !!! Οπότε μέχρι να δω πηγές ... Επίσης όσο κι αν ψάξεις δεν θα βρεις ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣΕ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ γιατί μάλλον ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ...

  3) Σε κατεχόμενη χώρα που λές φίλε Αίολε όταν είσαι πατριώτης ΔΕΝ κρεμάς την φωτογραφία του Χίτλερ εκτός αν ΔΕΝ είσαι πατριώτης. Οι πατριώτες ιερόμενοι έκαναν αντίσταση με πολλούς και διάφορους τρόπους και μετά πετάχτηκαν στον Καιάδα. Αλλά τι λέω? Έχω γράψει ήδη για αυτά !! Ένα ακόμα άρθρο που δεν διάβασες ! Επίσης δεν κατάλαβα να επιβλήθηκε τίποτα στο Άγιο Όρος όταν σπεύδουν να στέιλουν συγχαρητήρια στον δικτάτορα. Γιατί δεν έστειλαν και ένα στον Άρη για την αντιστασή του?

  Επειδή οι γνώσεις σου για το Άγιο Όρος έιναι ελαφρώς μονόπαντες πάρε διάφασε το Ρασοφόροι του Κορνάρου να δεις τι γίνονταν εκεί πίσω από κουρτίνες και μέσα σε βαρέλια.

  Όσον αφορά στα δείπνα των ιερέων... Τί να πω όταν πήγα δεν μας έδωσαν μπουκιά και δεν μείναμε γιατί κονέ δεν έπαιζε από την εκκλησία. Τι να πω όταν ξαναπάω θα σου πω να μου πεις κανένα γνωστό. Αν και... Δειπνα, μεταξύ μας τώρα, παρατίθεντε σε ναζί και σε Ρουσόπουλους...

  oberon

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. TI LES RE ASTOIXEIOTE AIOLE TI LES??? TI EINAI AFTA POU LES ???

  DEN TO XEREIS OTI TO AGIO OROS VRITHEI SE ISTORIKI PRODOSIA??? TOY EPEVALE KANENAS TIPOTA NOMIZEIS KAI STEILANE KAI FILIA STON XITLER ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αίολος σε διατεταγμένη υπηρεσία παπαδολαγνείας

  ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΧΑΑ

  Και να φανταστείς ότι ο κόσμος το χει τουμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι !!

  Το αρθράκι περί ΔΣΕ στο Άγιο Όρος το έγραψες χωρίς πηγές έτσι όπως πάντα πε΄ταξες μερικά ΧΡΟΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΑΑΑΤΟΣ και αμέσως να ! Εγινε ιστορική αλήθεια

  ΑΘΛΙΕ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. KALA ... THA MAS VGALEIS AIOLE PATRIOTES TOUS AGIOREITES MONAXOUS ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η αλήθεια είναι ότι απαντώ με πολλά ποστ (κατά τον χρόνο που έχω και κατά το τι μου την δίνει ιδίαίτερα.

  Στο 1. Ο Δαμασκηνός είχε αντικικία με τον Χρύσανθο για τον αρχιπισκοπικό θρόνο (είναι μια υπόθεση που την ξέρω, αλλα δεν έχει νόημα τώρα, άλλο είναι το θέμα σου). Απ ότι θυμάμαι (και πρέπει να το γράφω στο κείμενό μου :


  Στις 29/4/1941 11πμ ορκίστηκε η πρώτη κατοχική κυβέρνηση από τον διάκονο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Καρύτση ….


  Με αυτό τον τρόπο ταπεινώθηκαν και η κυβέρνηση Τσολάκογλου και οι Γερμανοί.........

  Τώρα τις άλλες δύο κατοχικές κυβερνήσεις βεβαίως και τις ώρκισε ο Δαμασκηνός, κατά την γνώμη σου τι έπρεπε να γίνει να αφήσουν να βάλουν γκαουλάιτερ οι γερμανοί όπως έγινε στην Πολωνία και να ξεκληριστεί όλη η Ελλάδα;

  Μπορώ να μάθω γιατί οι ιεράρχες που ώρκισαν την Χούντα ήταν προδότες; (ηρεμίστε ρεεεεε, τι είναι αυτά που λέτε;)

  Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ που με λέει ΑΘΛΙΟ και με κατηγορεί για παπαδολαγνεία, στο άρθρο που παράθεσα έχω βιβλιογραφία και μάλιστα την φωτογραφία του συγγραφέα και του επενεκδότη: «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ» του πατέρα Γαβριήλ Διονυσιάτη, το κείμενο γράφτηκε από τον γέροντας Γαβριήλ, ηγούμενος της μονής Διονυσίου (είναι αυτός που συνέταξε την επιστολή προς τον Χίτλερ, ο οποίος αν θυμάμαι ήταν και γερμανομαθής).


  2. Μα φίλε μου εγώ βάζω τα ίδια τα έγγραφα των Γερμανών (δεν είναι στοιχεία αυτά;) Πέρα τούτου σου έχω ξανα πει ότι στα πρώτα κείμενά μου έκανα το λάθος να μη βάζω πηγές (πια δεν το κάνω αυτό το λάθος).
  Ωστόσο τώρα ήμουνα τυχερός, βρέθηκαν μπρος στα μάτια μου ένα βιβλίο που χρησιμοποίησα, πρόκειται για σπάνια έκδοση "ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Προσέγγιση στην πρόσφατη ιστορία του" Θεσσαλονίκη του Δημητρίου Γ Τσάμη.... βέβαια είχα και άλλες πηγές άντε τώρα να τις βρω (πάντως πια αυτό το λάθος δεν το κάνω, εσύ απ ότι βλέπω το κάνεις μονίμως το λάθος να μη παραθέτεις πηγές).

  Μη με κάνεις να μιλήσω περί Δαμασκηνού, διότι ο άνθρωπος πήρε στους ώμους του την Ελλάδα για το διάστημα της κατοχής, έγινε σεβαστός από κατακτητές, συμμάχουςκαι από την Αντίσταση εντός και εκτός Ελλάδος, κυρίως όμως τον σεβάστηκε ο Ελληνικός Λαός για το πατριωτικό έργο του, Θα επανέλθω...........
  Αιολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Έτσι για να μαθαίνουμε μερικά πράγματάκια :


  Αθήνα 9 Απριλίου 1942

  Μακαριότατον Πατριάρχην Αλεξανδρείας
  Κύριον Χριστοφορον
  Αλεξάνδρειαν

  Εκκλησία της Ελλάδος αγωνιζομένη υπέρ ανακουφίσεως ευσεβούς Ελληνικού Λαού εκ παντοίων υλικών στερήσεων παρούσης στιγμής ποιείται θερμήν έκκλησιν χριστιανικά και εθνικά αισθήματα Υμετέρας Θεοσώστου Μακαριότητος, παρακαλούσα όπως αναλάβει Αυτή πρωτοβουλίαν ενδεδειγμένων ενεργειών παρ Αιγυπτιώτη Ελληνισμώ και λοιπαίς αλλαχού ομογενείαις , ως και παντί ετέρω δυναμένω Ελλήνι , προς αγοράν και αποστολήν συντόμως και εν συνεχείαν τροφίμων ελληνικώ πληθυσμώ, στερουμένω μέσων συντηρήσεως περισσότερον άλλων λαών, συνεπεία ανεπάρκειας παραγωγής και εφοδιασμού χώρας.
  Εκκλησία της Ελλάδος , διαδηλούσα ενεργόν συμμετοχήν αυτής εν πρώτη γραμμή και πάσαις δυνάμεσιν εις μέγα έργον υπέρ τέκνων αυτής , θέτει από τούδε Υμετέραν διάθεσιν άπασαν περιουσίαν Ελληνικής Εκκλησίας ως και σύνολον κειμηλίων και ιερών σκευών ναών και μονών Επικράτειας, έτι δε σύμπας ο Ελληνικός Κλήρος παντός βαθμού τιμαλφή αυτού και πολύτιμα ιερά άμφια προς οιανδήποτε καθ Υμετέραν εκτίμησιν πρόσφορον εν προκειμένω χρήσιν.
  Πρωτοβουλία Υμετέρας Μακαριότητος, μέλλουσα τύχει ως πιστεύομεν ομοθύμου υποστηρίξεως αύτοθι και πανταχού ομογενών, θέλει συμπληρώσει ενδελεχή φιλάνθρωπον υπέρ Ελληνικού Λαού δράσιν ΔΕΣ και λοιπών παραγόντων προς εξασφάλισιν στοιχειωδών όρων συντηρήσεως αυτού.
  Αρχαί κατοχής παρέσχον ήδη ανεπιφύλακτον συναίνεσιν δι αποστολήν ενταύθα τροφίμων παντός είδους προς αποκλειστικήν διάθεσιν αυτών μεταξύ πάσχοντος πληθυσμού χώρας.
  Ανάγκη πραγμάτων επιβάλλει τονίσωμεν Υμετέραν Μακαριότητα θερμήν παράκλησιν αδελφής Ελληνικής Εκκλησίας περί όσον ένεστι ταχεία , ευρείας και συνεχούς επισιτιστικής επικουρίας προς αυτήν.
  Ευχαριστούντες; Επί τούτοις Υμετέρα Μακαριότητι και ασπαζόμενοι Αυτήν εν Χριστώ Αναστάντι, διατελούμεν αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και όλως πρόθυμος

  Ο Αθηνών Δαμασκηνός.

  Μπορώ να σου παραθέσω την ανδροπρεπή στάση του Πατριάρχη Χριστόφορου, αλλά και το τι έκαναν, θα πρέπει να ξέρεις ότι το θέμα της κατοχικής πείνας με ακουμπά και το έχω ψάξει όσο δεν γίνεται (από πείνα πέθανε ο παππούς μου).

  Σε πρώτη ευκαιρία επανέρχομαι να απαντήσω και στα λοιπά ποστ.

  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Aγαπητέ ανώνυμε γιατί πιστεύεις ότι μπορεί να μη είναι πατριώτες οι αγιορείτες; γνωρίζεις τι έγινε εκεί επάνω; Αμφιβάλω.......... Ο πατριωτισμός είναι ένα μονοπωλιακό είδος που το έχει μόνο ένα μαγαζί πχ το μαγαζί του ΚΚΕ; Αυτές οι ανοησίες μας έχουν κάψει την γούνα.

  ΑΙΟΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πήγες στο ΑΟ και δεν σου παράθεσαν τράπεζα;
  Σε ποιό μοναστήρι έμεινες;
  Δεν μπορεί δεν είναι δυνατόν, όποιος μπαίνει σε μοναστήρι θα ακολουθήσει (στην ώρα του) η τράπεζα ανάλογα το τυπικό, αν είναι νηστεία θα παραθέσουν τράπεζα νηστείας, αν εκείνη την ημέρα δεν τρώνε ούτε οι μοναχοί (συμβαίνει, εμένα δεν μου έχει συμβεί) μπορείς να ζητήσεις κάτι να φας.

  Πήγα μετά από πορεία βράδυ στο Σέρβικο, η τράπεζα είχε σηκωθεί, πήγα στον Αρχοντάρη και του είπα ότι τώρα ήρθα και ότι πεινάω, με πήγε στην τράπεζα και μου έβγαλε ότι είχαν, με ρώταγε και με ξαναρώταγε αν χόρτασα και αν θέλω και άλλο φαί. Σε σκήτη που είχαν έλλειψη φαγητού και πολλούς προσκεκλημένους διαπίστωσα ότι ο Δικαίος έμμεινε ο ίδιος νηστικός (με την δικαιολογία ότι δεν θέλει να φάει) και το πιάτο του το μοίρασε στους νεώτερους επισκέπτες.

  Δεν είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα για το ΑΟ, οι άνθρωποι φοβούνται μη ελεγχτούν από την Παναγία αν δεν περιποιηθούν επισκέπτη, στην Ιβήρων υπάρχει η Παναγιά η Πορταίτισσα που διηγούνται σε όλο το ΑΟ την θαυματουργική συμπαράσταση σε εκδιωχθέντα επισκέπτη.

  Δεν χρειάζεσαι κανένα μέσον στο ΑΟ για να σε περιποιηθούν, άρα δεν χρειάζεσαι ούτε την δική μου βοήθεια σε μελλοντική σου επίσκεψη.


  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. DEN TO XEREIS OTI TO AGIO OROS VRITHEI SE ISTORIKI PRODOSIA???

  Nαι!!!!!!! Μπορείς να μου δώσεις στοιχεία των προδοσιών του ΑΟ;

  ΑΙΟΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. 1) Στοιχείο δεν αποτελεί ολόκληρο το άρθρο για την προδοσία του ΑΟ ???

  2) Μου αρέσει η έκπληξή σου. Έπισκεύθηκα την μονή Σίμωνος Πέτρας και δεν μας δέχτηκαν γιατί δεν είχαμε κλείσει. Δεν θέλαμε να μείνουμε απλά να περάσουμε στον χώρο και να μας δώσουν επί πληρωμή κάτι να φάμε. Τελικά τσακωθήκαμε και φύγαμε. Στο ρώσικο μοναστήρι τα ίδια. Τελικά την βγάλαμε σε μια σκηνή μέσα στο δάσος αν και απαγορεύεται. Αλήθεια δεν έχεις διαβάσει ΠΟΤΕ για τα "ψειριάρικα", τα σεντόνια που δίνανε στους φτωχούς επισκέπτες στο Άγιο Όρος, τα γεμάτα ψείρες για να φύγουν. Δεν ξέρεις για το καικάκι με τις πόρνες? Δεν σου λέει τίποτα η Βιστωνίδα, τα χρυσόβουλα?, Το Βατοπέδι? Λένε σε όλον τον ελληνικό λαό εκτός από εσένα ????

  3) Για τον Δαμασκινό δεν θα δεχτώ κουβέντα. Υπήρξε βρώμικος μέχρι το μεδούλι. Όχι μόνο ορκίστηκε εκεί που άλλοι δεν τόλμησαν και όρκισε και τους ναζί. Επιπροσθέτως στην υπόθεση του κουρτουλούς και των ψειριασμένων αλεύρων της Τουρκίας πρωτοστάτησε. Τότε έιναι που η ελληνική αρχιεπισκοπή ανάδειξε όλα τα αποβράσματα και τα κέρατα για μητροπολίτες. Και ποιόν να πρωτοπάρεις ? Τον Ιωαννίνων, τον Μεσολογγίου, τον Πατρών ??? Τότε λοιπόν με το Κουρτουλούς ο Δαμασκινός ΠΟΥΛΑΓΕ το αλέυρι το αγορασμένο με τα χρήματα του ελληνικού λαού ...

  4) Η αναφορά του ΚΚΕ ως μαγαζί είναι ΓΡΑΦΙΚΉ μέχρι τα κόκκαλα της. Αν έχεις στοιχεία πες τα και τα συζητάμε. Αν και ξέρω οτι θα ακούσω τίποτα για 200 κουστούμια και εξοχικά της Παπαρήγα και θα τρίψω τα χέρια μου ζητώντας ΠΗΓΕΣ !!! Μάλιστε κύριε ΠΗΓΕΣ ! Γιατί παραέχει γίνει το ιντερνετ σκουπιδότοπος και ακόμα δεν είδα τις ΠΗΓΕΣ για τον ΔΣΕ στο Άγιο Όρος

  5) Και τελευτάιο. Το ΚΚΕ και οι δυνάμεις της αριστεράς έχουν την σφραγίδα και το κοπιραιτ του πατριωτισμού. Και μάλιστα και αυτά του ταξικού αγώνα και της προόδου...

  OBERON ...and out

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 1) Στοιχείο δεν αποτελεί ολόκληρο το άρθρο για την προδοσία του ΑΟ ???

  Αστεία πράγματα OBERON δείξε μου την προδοσία οι φωτογραφίσεις των μοναχών με τους γερμανούς; ή επιστολές διπλωματικής σκοπιμότητας;


  Στο 2 θα σου απαντήσω διαβάζοντας κομμάτι - κομμάτι (ακόμα δεν το έχω διαβάσει, ότι βγει θα είναι αυθόρμητο και το κάνω διότι ξεκινώντας διαπίστωσα παχυλή άγνοια ως προς το πως λειτουργεί το ΑΟ)

  {Έπισκεύθηκα την μονή Σίμωνος Πέτρας και δεν μας δέχτηκαν γιατί δεν είχαμε κλείσει.}

  Αυτό είναι αληθές. Επειδή πια υπάρχει μέγα πλήθος που επισκέπτεται το ΑΟ, οι μονές ζητάνε να τους κάνουν γνωστό εκ των προτέρων ποιοί και πότε θα τους επισκεφτούν για να μπορέσουν να μεριμνήσουν. Μια μονή πχ έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει 50 άτομα, αν πάνε 250 που να τους βάλουν; Αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνεις; Παλαιότερα (πριν το 1990 δεν χρειαζόταν να τηλεφωνάς, πήγαινες και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα) τώρα όμως οι μοναχοί έχουν τεράστιο πρόβλημα και γι αυτό θέλουν να ξέρουν εκ των προτέρων πότε πόσο και ποιοι θα την επισκεφτούν.

  {Δεν θέλαμε να μείνουμε απλά να περάσουμε στον χώρο και να μας δώσουν επί πληρωμή κάτι να φάμε. }

  Αυτό δεν γίνεται ΠΟΤΕ στις μονές επί πληρωμή διατροφή γίνεται μόνο σε κάποια εστιατόρια στις Καρυές και την Δάφνη ΠΟΥΘΕΝΑ αλλού.
  Πιστεύω ότι αν ζητούσατε να φάτε, δεν θα σας άφηναν έτσι, τώρα που θα μένατε, ΠΟΤΕ κανένας στο ΑΟ δεν έμεινε άστεγος, θα βρισκόταν τρόπος, είναι βέβαιο.

  {Τελικά τσακωθήκαμε και φύγαμε}

  Εμ βέβαια αφού τους προσβάλατε βάναυσα, οι άνθρωποι αυτοί είναι πρόθυμοι για πολλές παροχές αφιλοκερδώς και σκοτώνονται στην δουλεία, αλλά έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τις προθέσεις και εσείς είχατε πρόθεση όχι αγαθή.

  {Στο ρώσικο μοναστήρι τα ίδια. Τελικά την βγάλαμε σε μια σκηνή μέσα στο δάσος αν και απαγορεύεται.}

  Τόσο αρνητικά πήγατε στο ΑΟ; Κρίμα

  {Αλήθεια δεν έχεις διαβάσει ΠΟΤΕ για τα "ψειριάρικα", τα σεντόνια που δίνανε στους φτωχούς επισκέπτες στο Άγιο Όρος, τα γεμάτα ψείρες για να φύγουν.}

  Φίλε μου διάβασες Ηλία Πετρόπουλο :))))))))

  Δεν ήταν σεντόνια, για κουβέρτες μίλαγε ο Η Πετρόπουλος και μίλαγε για την τουρκοκρατία, όπως και αν έχει φιλοξενία παρεχόταν, ο ΗΠ το διευκρινίζει, οι μοναχοί το έκαναν σε όσους πήγαιναν για να ζουν και να σιτίζονται για τεράστιο χρονικό διάστημα, για να ζήσουν δηλαδή φιλοξενούμενοι παρασιτικά.

  {Δεν ξέρεις για το καικάκι με τις πόρνες?}

  Αυτά δεν συμβαίνουν.- (αν έχεις στοιχεία παράθεσέ τα).

  Προπολεμικά μια γυναίκα (από διαγωνισμό ομορφιάς) με στόχο να γίνει θόρυβος γύρω από το όνομά της έκανε μια τέτοια επίσκεψη μεταμφιεσμένη σε αντρα και νομίζω ότι κάποιο καλόγερο πλάνεψε, κατά καιρούς αράζουν πλοία (ταχύπλοα) με τουρίστριες τα οποία απομακρύνουν με επέμβαση της τοπικής αστυνομίας κατόπιν καταγγελίας των μοναχών.

  Το άλλο που είπες είναι ψέμα (αν έχεις στοιχεί παράθεσέ τα).


  {Δεν σου λέει τίποτα η Βιστωνίδα, τα χρυσόβουλα?, Το Βατοπέδι? Λένε σε όλον τον ελληνικό λαό εκτός από εσένα ????}

  Φίλε μου είσαι απληροφόρητος.

  Το θέμα έχει δύο όψεις:

  Ι Την μοναστηριακή ιδιοκτησία
  ΙΙ Την πολιτική διαφθορά

  Για το ΙΙ μπορώ να συμφωνήσω σε όλα και σε πολύ περισσότερα από αυτά που θέτεις εσύ.

  Στο Ι τι αμφισβητείς τα χρυσόβουλα; Δεν τα αμφισβητεί το επίσημο ΚΚΕ ούτε κανένας επίσημος φορέας, ξέρεις τι θέμα είναι αυτό που βάζεις; Μόνο σε συζήτηση καφενείου μπορεί να έχει μια κάποια βάση σε όποια συζήτηση σοβαρότητας :)))))) Ακόμα και ο Λένιν και ο Ν Ζαχαριάδης και όποιος θες να κυβερνούσε, δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την εγκυρότητά τους, είπαμε μόνο ο πρόχειρος λαϊκισμός μπορεί να πει πράγματα επί αυτού.


  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. 3.

  {Τότε λοιπόν με το Κουρτουλούς ο Δαμασκινός ΠΟΥΛΑΓΕ το αλέυρι το αγορασμένο με τα χρήματα του ελληνικού λαού ...}

  Έχεις άγνοια για το θέμα υποθετεις........ Λοιπόν μάθε ότι ο Χρυσανθος είχε δημιουργήσει την
  ΕΟΧΑ “Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης”
  με στόχο την :

  «Πρόνοια των οικογενειών των στρατευμένων»

  Την ΕΟΧΑ λοιπόν πήρε ο Δαμασκηνός την επάνδρωσε με εθελοντές και έφτασε να σιτίζει 900.000 ανθρώπους, από αυτούς οι 250.000 ήταν παιδιά. Πολύ πριν έρθει ο ΔΕΣ.

  Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

  Που βρήκε όμως τα χρήματα ο Δαμασκηνός για το γιγάντιο αυτό έργο του; Τα βρήκε με πολλούς τρόπους ενδεικτικά θα σας αναφέρω κάτι που είπε ο ίδιος όταν ρωτήθηκε:

  «Πως γίναν τα συσσίτια της ΕΟΧΑ στα χρόνια της Κατοχής που σώθηκε τόσος κόσμος από την πείνα και τον θάνατο;».
  «Είχαμε κάνει λέει, μια απάτη».
  «τι απάτη;».
  «Είχαμε συνεννοηθεί με πατριώτες στο Νομισματοκοπείο και βγάζανε διπλούς αριθμούς χαρτονομισμάτων. Αυτό σήμαινε εκτέλεση. Κι έτσι με τα διπλά χρήματα, από τη μια μεριά έβγαιναν προς τα έξω και από την άλλη και κατορθώναμε να κάνουμε τα συσσίτια, ώστε να διατηρηθεί στη ζωή ο λαός των Αθηνών, ο οποίος τότε λιμοκτονούσε».

  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΙ ΗΓΕΤΗ ΜΙΛΑΜΕ; (αυτά επίτου παρόντος για τον Δαμασκηνό)


  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. {ΠΗΓΕΣ για τον ΔΣΕ στο Άγιο Όρος }
  O ΔΣΕ έκανε πολλές επιχειρήσεις στο ΑΟ λοιπόν την Παρασκευή αν και δεν το είχα προγραμματίσει θα βάλω για το ΑΟ στο μπλοκ μου (ελπίζω να μη το ξεχάσω).

  Πηγές : «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ» πατέρας Γαβριήλ Διονυσιάτης του Θεόκλητου του Διονυσιάτη εκδόσεις Αλ & Ε ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθήνα 1987.


  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 5) Και τελευτάιο. Το ΚΚΕ και οι δυνάμεις της αριστεράς έχουν την σφραγίδα και το κοπιραιτ του πατριωτισμού. Και μάλιστα και αυτά του ταξικού αγώνα και της προόδου...

  Tι να πω εγώ τώρα, σέβομαι το ΚΚΕ (το αίμα νερό δεν γίνεται) αλλά και οι μ@@@@ες που έχει κάνει στα Εθνικά θέματα βγάζουν μάτι


  http://lithoksou.net/img/rizospastis.jpg

  http://www.landofheroes.org/kkemakedonia1.jpg

  http://2.bp.blogspot.com/-8L-MSMgojLU/TXInEtAriuI/AAAAAAAAAfw/rGQhbwuHj7A/s1600/%25CE%259C%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2595%25CE%2594%25CE%259F%25CE%259D%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2596%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%2597%25CE%25A3%2B%25CE%2592%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%2593-%25CE%25A3%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%2592-%25CE%2595%25CE%259B%25CE%259B.jpg

  Μη γράψω τώρα για ΣΝΟΦ και ΝΟΦ και κυρίως μη γράψω για το ζήτημα της Μ Ασίας που τέλος πάντων και λόγω καταγωγής........... άστα σε παρακαλώ τώρα αυτά περί πατριωτισμού που δεν επιδέχετε αμφισβήτηση.............

  Αίολος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. 1) Τα χρυσόβουλα τα αμφισβητό ως προς την ικανότητα τους να αγοραπωλούν εν έτει 2011 την λίμνι Βιστωνίδα και μάλιστα το 105% της. Εγώ ήξερα ότι μόνο το 100% από κάτι πωλείται. Το ότι ίσως ένας σουλτάνος μεταβίβασε μια λίμνη στο Βατοπέδι δεν του δίνει το δικαίωμα στο σύγχρονο ελληνικό και ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΑ κράτος της ιδιοκτησίας επάνω στην λίμνη. Αυτά για τα χρυσό βουλα.

  2) Η παραμονή μου στο ΆΟ ήταν επεισοδιακή. Μας είπαν ότι δεν μπορούν να μας δεχτούν ούτε να αγοράσουμε λίγο φαγητό. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΣΩΣΤΑ. Δεν περιμέναμε να μείνουμε εκει. Περιμέναμε ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΦΑΜΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ. Πιστεύαμε στην βοήθεια από τους μοναχούς αν θέλαμε κάτι και δεν είχαμε αντίρρηση να βοηθήσουμε. Ως προς την διαθεσιμοτητα των δωματιων δεν ξερω ποσο γεματα ειναι Φλεβαρη μήνα. Τωρα τα ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ που λες εγω δεν τα ειδα και δεν τα ξερω...

  3) Μόλις πόσταρα άρθρο για τον Δαμασκινό πάρε μιαν ιδεα...

  4) Για ΣΝΟΦ και ΝΟΦ γραψε ότι θες. Ήταν μια σλαβόφωνη ομάδα που είχε πάρει τα όπλα μαζί με τον ΔΣΕ ενάντια στις εκκαθαριστικές πειχειρήσεις του ΕΣ στην Μακεδονία. Θα πρεπε να ξέρεις ότι ο ΕΣ βάφτισε ολόκληρα χωριά και άλλα τα έσβυσε τελείως από τον χάρτη.

  5) Για το μακεδονικό έχω να πω το εξής. Πέριμενα να ξέρεις ότι οι Ριζοσπάστες με αυτά τα αφιερώματα είναι οι ριζοσπάστες Μανιαδάκη και γράφηκαν είτε κατά την μεταξική δικτατορία είτε μετά...

  OBERON

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Εάν έπρεπε να γλυτώσουν από τους Βουλγάρους Κομητατζήδες έλαβαν την αμαρτία επάνω τους και συνεργάστηκαν με προσχήματα και διπλομματία όπως κάνουν όλοι οι πολιτικοί άμα παραστεί ανάγκη ενώ υπονεύουν εις τους άλλους να προχωρήσουν εις τον αγώνα. Τάδ' έφη πολιτική.

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βέβαια από εκπροσώπους της χριστιανικής ανθρωπιστικής ηθικής κάτι τέτοιο δεν στέκει. Και για ποιους Βούλγαρους κομιτατζήδες μιλάτε? Δεν τέθηκε θέμα προσάρτησης του Αγίου Όρους στη Βουλγαρία. Ας αναλογιστούμε βέβαια ότι όταν ο ελληνικός λαός έχυνε ποταμούς αίματος στον αγώνα, το παπαδαριό του Αγίου Όρους έστελνε ευχαριστίες και συχαρίκια στον Φύρερ. Κι όταν το ομόδοξο έθνος των Ρώσων πολεμούσε τον κατακτητή το Άγιο Όρος επαινούσε τον χιτλερικό πόλεμο στην ΕΣΣΔ...

   Διαγραφή
 23. Η φωτογραφία όταν δείχνετε με τον Μοναχόν δεν φαίνεται του Χίτλερ, ύστερα πλάνον από κοντά έβαλαν την φωτογραφία ενδεχομένως εντός διαφόρων Μοναχών οι Γερμανοί, επαγγελματίες της προπαγανδαπάτης!

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακούστε: Υπήρξε επιβεβαιωμένα από τα γερμανικά αρχεία επίσκεψη του Τρίτου Ράιχ στο Άγιο Όρος. Επίσης, σαφώς είναι η φωτογραφία του Χίτλερ και υπάρχει και το ανάλογο προπαγανδιστικό βίντεο εποχής. Τώρα το εάν έβαλαν επί τόπου το πορτραίτο του Χίτλερ ή όχι δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι συναγελάζονταν μαζί του, έστειλαν επιστολές και γενικά κοίταζαν το τομάρι τους, όταν ο κόσμος πέθαινε κατά χιλιάδες από εκτελέσεις, πείνα και μάχες.

   Ιδού και το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=n5YyEoaL3OA

   Διαγραφή
 24. Ορθοδοξη εκκλησια, υπερ πασης αρχης και εξουσιας. Χρονικο υποταγης και υποτελειας στους εκαστοτε ισχυρούς, ο βιος και η πολιτεια της ορθόδοξης εκκλησιας. Από τους αφορισμούς του οικουμενικου πατριαρχειου της επανάστασης του 1821 κι των επαναστατών, μεχρι τις ευχαριστήριες προς Χιτλερ επιστολες των Αθωνιτων και την σκανδαλωδώς ευνοικη σταση της εκκλησιας απέναντι στη χουντα. Ένα ερωτημα μονο προς τους απολογητες της εκκλησιαστικης αυτης πρακτικης. Όταν χιλιαδες ελληνες πεθαιναν από βασανιστήρια από τους στρατιώτες του ινδάλματος σας, όταν ολοκληρα χωρια ξεθεμελιωνοταν, όταν γυναικες, γεροντες και παιδια μηνων σκοτωνόταν, ( βλ Χορτιατης, Καλάβρυτα, Διστομο κλπ) όταν ενας ολόκληρος λαος στεναζε και θρηνουσε, εσεις με πιο δικαιωμα βρε αθεόφοβοι επιβραβευατε το χιτλερ και τα κτηνη του στρατού του για τη μαζικη γενοκτονια ενός ολοκληρου λαου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aυτό ας το δει και ο κύριος με την υπόθεση Φλωράκη/Μοναχού, κι ας μας απαντήσει σε κάτι ουσίας κι όχι σε αυριανισμούς

   Διαγραφή
 25. Συνεχιζω. Είναι θλιβερο το ότι ποτε δεν διστασε η ορθοδοξη εκκλησια να προσφερει γη και υδωρ σε αναξιους ανθρώπους, ακομη και εγκληματιες, αν έτσι θα διεσωζε η θα αυξανε τα προνόμια της. Ουρανομηκεις κολακείες, μεγαλυνάρια και αγιοποιησεις τερατων ακομη και εχθρων της ανθρωπότητας. Μέγας ο επονομαζόμενος αγιος κωνσταντινος και ας σκοτωσε τον γιο του τον γαμπρο του και τον πεθερό του. Γιατι? Επειδή αναγνωρισε ως κυριαρχη θρησκεια τον χριστιανισμό εγκαινιάζοντας την δισχιλιετη σκοταδιστικη δραση του χριστιανικου ιερατειου. Μεγας ο θεοδοσιος και ας κατεσφαξε στον ιπποδρομο της Θεσσαλονικης επτα χιλιαδες ανθρωπους. Γιατι? Επειδή καταργησε τις φιλοσοφικες σχολες, το θεατρο και τους ολυμπιακους αγωνες, τη κορωνιδα δηλαδή του ελληνικου πνευματος που ηταν παντοτε το μεγαλο φοβητρο της ανατολίτικης εμπνευσεως χριστιανκης κοσμοθεωρίας. Μεγας λοιπον και ο χιτλερ ,προσφιλες και αξιο τεκνο του χριστιανισμού, αρκει να μην θιξει τα προνομια μας. Μεγας ο χιτλερ αρκει να μας αφησει να ψέλνουμε και να θυμιατίζουμε ανενόχλητοι. Και οι αλλοι? Αυτοι που σαπιζουν στα μπουντρουμια, τα παιδια με τις πρησμενες κοιλιες που πεθαινουν στους δρομους, οι εκτελεσμένοι, η χωρα ολοκληρη που στεναζει κατω από το πελμα του κατακτητή? Και οι μαναδες που βλεπουν τα μωρα τους να σκοτώνονται από τα ναζιστικα κτηνη πριν βιασθουν και σκοτωθουν και οι ιδιες? Και αυτοι που αφησαν τα κοκαλα τους στις αετοφωλιες της αλβανιας πολεμώντας τον κατακτητή? Στο παραδεισο σας λοιπον, ποιος πιστευετε ότι έχει εξασφαλισει θεση? Όλοι αυτοι που πληρωσαν με τη ζωη τους τη πιστη τους τα ιδανικα τους την αθωοτητα τους, ή οι συμφεροντολογοι, θλιβεροι κόλακες του σφαγεα του ελληνικου λαου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ποσο άρρωστος πρέπει να είστε κ. Αίολε! Κανοννικός εκπαιδευμένος αντικομμουνιστής και φανατικός της Εκκλησίας.

  Ένας που πέρασε χρόνια στις φυλακές, εξορίες και βασανισμούς της Ελλάδος των Ελλήνων Χρισταινών.

  Στέργιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Αν η επίσημη εκκλησία της Ρωσίας επαιέπα το μέρος των μπολσεβίκων και όχι του Τσάρου, θα υπήρχε αυτό το μίσος?
  Ή να το πω πιο σωστά θα γινόταν αυτή η συζήτηση...?

  ΑπάντησηΔιαγραφή